Hayat Sigortası Nedir?

Beklenmedik durumlar karşısında yalnız değilsiniz. Olası zorluklarda sizin ve sevdiklerinizin hayat standartlarını korumayı amaçlayan hayat sigortası, güven dolu bir yaşam için her an yanınızda.

Neden Hayat Sigortası Yaptırmalıyım?

Herhangi bir maluliyet durumunda hayat standartlarınızı aynı şekilde devam ettirebilmenizi sağlar.

Vefat durumunda, sevdikleriniz kendilerine ödenecek para ile yaşam standartlarını devam ettirebilir. Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.

Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda, yüksek tutarlı tedavi giderleriniz düşük primlerle ödenmiş olur.

Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanmanız durumunda size finansal destek sağlar.

Ödenen primlerinizi, %15’e kadar vergi avantajıyla gelir vergisi matrahınızdan düşebilirsiniz.

Hayat Sigortası teminatları nelerdir?

Hayat sigortaları teminatları arasında ana teminat, vefat teminatıdır. Sigortalının vefat etmesi durumunda lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen tutarda teminat ödenir.

 Hayat Sigortalarında, vefatın yanı sıra aşağıdaki ek teminatları içeren ürün seçenekleri de bulunur.

  • Kazaen vefat teminatı
  • Kaza/hastalık sonucu maluliyet teminatı
  • Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı
  • Tehlikeli hastalıklar teminatı
  • Bordrolu çalışanlar için; İstem dışı İşsizlik Teminatı
  • Profesyonel meslek sahibi herkes için; Geçici İş Göremezlik Teminatı (Kaza veya Hastalık Sonucu)
  • Ev hanımları, öğrenciler vb. için; Gündelik Hastane Tazminatı Teminatı (Kaza veya Hastalık Sonucu)


Hayat Sigortası Vergi Avantajı

Kendiniz, eşiniz ve çocuklarınız için ödediğiniz hayat sigortası primlerinizle vergi indiriminden yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Ücretli Çalışanlar

Ücretli çalışansanız; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'sini vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ise ödediğiniz primlerinin tamamını aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanmanız mümkün.

Serbest Meslek Sahibi

Serbest meslek sahibiyseniz; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'sini vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ise ödediğiniz primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.

Geri ödemeli İyi İhtimallerin Sigortası

Hayatta kötü ihtimallerin sigortası varsa, iyi ihtimallerin de sigortası var! İyi İhtimallerin Sigortası ile hayatı güvenle yaşarken, sigorta süreniz dolduğunda risk gerçekleşmemişse USD olarak ödediğiniz primlerin tamamını ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden TL tutar olarak geri alırsınız. Böylece geri aldığınız prim ile kendiniz ve sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alabilirsiniz. Örneğin çocuğunuzun eğitimine yatırım ve katkı sağlamak amacıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca İyi İhtimallerin Sigortası sayesinde poliçe süreniz boyunca Çocuk Paketi ek faydasından da ücretsiz yararlanırsınız. Sigorta süreniz boyunca riskin gerçekleşmesi durumunda ise ödenecek tazminat, ailenize destek sağlamış olur.

Kapsanan teminatlar neler?

  • Vefat teminatı, yaşam teminatı* ya da kaza sonucu vefat teminatı.

* Yaşam teminatında; prim ödeme ve geçerlilik şartlarının sağlanması halinde, poliçe süreci içinde vefat teminatı kapsamında bir tazminat ödemesi yapılmamışsa ve poliçe feshedilmemiş ya da poliçeden cayılmamışsa sigorta süresi boyunca ödenmiş olan toplam prim tutarı kesintisiz şekilde sigortalıya ödenir.

Grup Hayat Sigortası Nedir?

Grup Hayat Sigortası, şirketinizin çalışanlarını ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan, yaşam standartlarını korumayı amaçlayan, avantajlı bir hayat sigortasıdır.

Grup Hayat Sigortası Vergi Avantajları

İşverenler Tarafından Ödenen Sigorta Primleri

İşverenler,

Çalışanları için ödedikleri sigorta primlerini çalışanların ücret tutarına dahil edip brodrolaştırabilir. Çalışanlar adına ödenen söz konusu sigorta primlerinin*, ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'i** ve ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir.

* Birikim priminin alındığı hayat sigorta poliçelerinin prim tutarlarının %50'si dikkate alınır.

** Yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamalıdır.

İşveren olarak, siz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız; bireysel emeklilik sistemine ödediğiniz katkı paylarını, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak gösterebilirsiniz.

Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşveren tarafından ödenen katkı payı ve ücret bordosunda indirim konusu yapılan diğer şahıs sigorta primleri toplamı, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Şahıs Sigortalarında Çalışanın Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar,

kendileri ve/veya aileleri adına ödedikleri, birikimli hayat sigortalarında ödedikleri primlerin %50’sini ve birikimsiz şahıs sigortası primlerinin %100’ünü, aylık brüt ücretlerinin %15’ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak şartıyla, Gelir Vergisi matrahından düşebilirler.

Gelirlerini Yıllık Beyanname ile Beyan Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Avantajı

Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler,

kendileri ve/veya aileleri adına ödedikleri, birikimli hayat sigortalarında ödedikleri primlerin %50’sini ve birikimsiz şahıs sigortası primlerinin %100’ünü, aylık brüt ücretlerinin %15’ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak şartıyla, Gelir Vergisi matrahından düşebilirler.

Ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücret geliri elde edenlerin ücret matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir.

Grup Hayat Sigortası Teminatları

Vefat Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dâhilinde vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen lehtarlara ödenen teminattır.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Kaza nedeniyle sigortalının vefat etmesi halinde sağlanan ferdi kaza sigortası teminatıdır.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dâhilinde, herhangi bir kaza sonucu sürekli tam malul kalması halinde alınan bir teminattır. Sürekli kısmi maluliyet halinde ise ödenecek tazminat, sigorta bedeli ile maluliyet oranı çarpılarak hesaplanır.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dâhilinde, ister mesleki, ister meslek harici olsun bir hastalık neticesinde daimi ve kısmi maluliyeti halinde, maluliyet derecesine göre ödenen tazminattır. Yine bir hastalık sonucu meydana gelebilecek tam ve daimi maluliyeti halinde, poliçede belirtilen limit dâhilinde tazminat ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek tıbbi bakım giderlerini karşılamak için düzenlenmiş bir teminattır. Kaza Tedavi Giderleri Teminatı, hastane içi ve hastane dışı makul ve olağan tüm giderleri, teminat limitleri dâhilinde ve fatura karşılığı olarak temin eder.

Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içerisinde toplu taşıma araçlarında herhangi bir kaza sonucu yaşamını kaybetmesi halinde poliçede belirtilen lehtarlara ödenen teminattır.