Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi ve kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrağını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar, poliçede yazılı bedeli geçmemek üzere teminat altına alınmaktadır.

Sigortacının tazminat yükümlülüğünün doğması için;

Emniyeti suistimalin poliçe süresi içinde ve failin işyerinde aralıksız çalıştığı süre içinde yapılmış olması;

Emniyeti suistimalin, failin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerinde takip eden en geç altı ay ve her halukarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

Sigorta teminatı kapsamındaki kişiler 3 gruba ayrılmıştır:

    1. Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve dışında seyahat eden satıcılar,

    2. Ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları,

    3. Diğer personel ve işçiler.