İşbu poliçe sigortalıyı, sigortanın mer’iyet müddeti esnasında vukua gelecek bir hadise neticesindeki

a) Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtemel olması,

b) Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar)

husule gelmesi sebebi ile, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar  ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı,Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mesuliyetine müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve işbu poliçede tesbit olunan meblağlara kadar temin eder.

İşbu poliçe, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur