Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigorta süresi içerisinde riziko gerçekleştiğinde, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı, poliçe özel şartları, Hayat Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigortalıya ödenen teminattır. Teminatın başlaması poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün sonradır.

  • Kaza sonucu tedavi masraflarınız ödenir.
  • Vefat halinde sevdiklerinize maddi güvence sağlar.
  • Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Tazminat masraflarınız ödenir.
  • Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Tazminat marfalarınız ödenir.
  • Tehlikeli Hastalık teminatı tutarında ödeme yapılır.


Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigorta süresi içinde poliçenizde belirtilmiş tehlikeli hastalıklardan birisine yakalanmanız durumunda poliçenizde yer alan tehlikeli hastalıklar teminatı tarafınıza ödenir. Bu ürün ile kanser, kalp krizi, inme hastalıkları teminat altına alınmış olup, teminat kapsamındaki hastalıklardan birine yakalanma ya da ameliyatlardan birini olma durumunda sigorta başlangıcında belirlenen ve poliçenizde yazılı olan tehlikeli hastalık teminatı tutarında ödeme yapılmaktadır.

Belirtmek isteriz ki; bu bir sağlık sigortası değildir, hastane masraflarınızın ödenmesi taahhüt edilmemektedir. Ödemeye konu sigorta tazminatını, tedavi masraflarınız için kullanabileceğiniz gibi başka ihtiyaçlarınız için de kullanabilirsiniz.

Vefat Teminatı

  • Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde yer alan vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmemiş iseniz yasal varislerinize ödenir.


Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

  • Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde sürekli sakat kalmanız durumunda poliçenizde belirtilen teminat tutarı maluliyet oranınıza göre size ödenir.


Hayat  Sigortalarında Çalışanın Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar, kendileri ve/veya aileleri adına ödedikleri, birikimli hayat sigortalarında ödedikleri primlerin %50’sini ve birikimsiz şahıs sigortası primlerinin %100’ünü, aylık brüt ücretlerinin %15’ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak şartıyla, Gelir Vergisi matrahından düşebilirler.

Gelirlerini Yıllık Beyanname ile Beyan Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Avantajı

Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler, kendileri ve/veya aileleri adına ödedikleri, birikimli hayat sigortalarında ödedikleri primlerin %50’sini ve birikimsiz şahıs sigortası primlerinin %100’ünü, aylık brüt ücretlerinin %15’ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak şartıyla, Gelir Vergisi matrahından düşebilirler.

Ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücret geliri elde edenlerin ücret matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir.