DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI

Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Bakanlıkça uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararları karşılar.

Sera Sigortasında Teminat Kapsamında Olan Haller

Bu sigorta ile Dolu, Yangın, Deprem, Taşıt çarpması, Heyelan, Kar ve Dolu ağırlığı riskleri teminat kapsamında olup, risk inceleme - değerlendirme sonucuna göre Fırtına ve Hortum riski de teminat kapsamına alınabilmektedir.


DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

Bu sigorta ile sağlanan ana teminat paketi, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan ve deprem risklerinden oluşmaktadır. Yaş meyveler için don riski ve yaş meyve, sebze ve çiçekler için doludan kaynaklanan kalite kaybı ancak ana teminat paketine ilave olarak sigorta ettiren tarafından istenirse sigorta edilir. Sadece don riskine karşı sigorta yapılamaz.


DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

Sigorta edilecek hayvanlar ve yaşları

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla, 7 inci aydan itibaren 7 yaşına kadar (7 yaş dahil) damızlık ve süt sığırları.


DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,  bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

Sigorta Edilecek Hayvanlar ve Yaşları

Sigortaya kabul edilebilecek hayvanların yaşları aşağıdaki gibidir:


1.        1 günlükten 45 günlüğe kadar broiler civciv ve tavukları.

2.        1 günlükten 16 haftalığa kadar yumurta tavuğu civcivleri.

3.        17 haftalıktan 18 aylığa kadar yumurta tavukları.

4.        1 günlükten 26 haftalığa kadar damızlık ve ana damızlık civcivler.

5.        27 haftalıktan 20 aylığa kadar damızlık ve ana damızlık tavuklar.

6.        1 haftalıktan 57 haftalığa kadar damızlık hindiler.

7.        1 günlükten 16 haftalığa kadar dişi besi hindileri.

8.        1 günlükten 20 haftalığa kadar erkek besi hindileri.

9.        3 aylıktan 15 yaşa kadar deve kuşları.


DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünlerinden, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir.


Teminat Kapsamındaki Stok Gelişme Dönemi

Yumurta ve larva dönemindeki su ürünleri stokları teminat kapsamı dışında olup; teminat, Alabalıklar, Çipura, Levrek Sinarit, Kırmızı bantlı mercan, Sargoz, Sivriburun karagöz, Minakop, Antenli mercan, Mandagöz mercan,  Litrini mercan ve Trança balıkları için 5 gr büyüklüğe ulaştıktan sonra başlar. Bunların dışındaki türlerde teminatın başlama evresi Havuz Kurulu tarafından belirlenir.

Teminat Bakanlık tarafından verilen kapasite ile sınırlıdır.